การตั้งค่า คลังสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 การเปิดใช้งาน “คลังสินค้า”

ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มคลังสินค้าอื่นนอกจากคลังหลัก

ขั้นตอนที่ 3 รายละเอียดการสร้างคลังสินค้าเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดผู้รับผิดชอบในคลัง

ขั้นตอนที่ 5 ปิดการใช้งาน คลังสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 การเปิดการใช้งาน คลังสินค้า

 1.  คลิกที่เมนูตั้งค่า > สินค้า

 2. คลังสินค้า 3. เปิดสถานะ “เปิดใช้งาน”  เพื่อเปิดการใช้งาน คลังสินค้า


ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มคลังสินค้าอื่น นอกจากคลังหลัก

 1.  กดที่คำว่า “เพิ่มคลังสินค้า”

ขั้นตอนที่ 3 กรอกรายละเอียดการสร้างคลังสินค้าเพิ่มเติม

 1. ใส่ชื่อของคลังที่ทำการสร้าง
 2. ตั้งค่ารายละเอียด
  2.1 “เปิดคลังสินค้า” หมายถึง หากกดเลือกคลังนี้จะสามารถโอนย้ายสินค้า เข้า- ออกคลังได้ แต่หากไม่ได้เลือก คลังนี้จะแสดงว่ามีอยู่ แต่ไม่สามารถโอนย้ายสินค้า เข้า – ออกได้
  2.2  “สามารถขายสินค้าในคลังได้” หากต้องการให้ขายสินค้าในคลังนี้ได้ ให้ทำการเลือกช่องนี้ด้วย เพราะหากผู้ใช้งาน ไม่ทำการเลือกที่ช่องนี้ คลังนี้จะสามารถโอนย้ายสินค้าได้ แต่ไม่สามารถขายสินค้าที่มาจากคลังนี้ได้
  2.3 “คลังเริ่มต้นของการเรียกใช้งาน”  หมายถึงคลังนี้จะเป็นคลังเริ่มต้น ที่เมื่อมีการทำรายการใดๆคลังนี้จะถูกเรียกใช้งานก่อนเสมอ
 3. ทำการระบุที่อยู่ ของคลังสินค้า อาจจะเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่บริษัท หรือไม่ก็ได้

 

ขั้นตอนที่ 4 กำหนดผู้รับผิดชอบในคลัง

 

 1. เลือกที่คำว่า  ผู้รับผิดชอบคลัง และกด เพิ่มรายชื่อ
 2. ทำการพิมชื่อพนักงาน ที่มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ SMEMOVE และมีสิทธิ์เข้าถึงเมนูคลังสินค้า
 3. กำหนดให้สามารถ ดู แก้ไข อนุมัติ หรือ ลบ ข้อมูลต่างๆในคลังที่ได้รับผิดชอบ

 

ขั้นตอนที่ 5 ปิดการใช้งาน คลังสินค้า

เมื่อผู้ใช้งานไม่ต้องการใช้งานคลังสินค้า ผู้ใช้งานสามารถทำการปิดการใช้งานคลังสินค้าได้ โดยการปิดการใช้งานคลังสินค้า มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ

 1. ปิดการใช้งานเพียงแค่คลังสินค้านั้นๆ ระบบยังสามารถแสดงชื่อคลังสินค้าอยู่ แต่ไม่สามารถทำการโอนย้ายสินค้ากับคลังนี้ได้
 2. ลบคลังสินค้า เป็นการลบคลังที่ได้มีการสร้างขึ้นก่อนหน้า ซึ่งจะทำให้ไม่สามารภใช้งานคลังสินค้านั้นได้อีกต่อไป
 3. การปิดใช้งานเมนูคลังสินค้า เป็นการปิดใช้งาน เมนู ของคลังสินค้าโดยสิ้นเชิงจะไม่มีเมนูคลังสินค้า การโอนย้าย อีกจะใช้งานเพียงคลังเดียวทั้งระบบ

ผู้ใช้งานสามารถรับชมวิธีการปืดการใช้งานคลังโดนละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ : เรียนรู้เพิ่มเติม

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง