ใบสำคัญจ่าย

ใบสำคัญจ่าย เป็นเอกสารที่ถูกใช้ภายในองค์กร เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการจ่ายชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ หรือผู้ขาย และเป็นเอกสารที่ทำให้ทางบัญชีรู้ถึงรายการบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง

ขั้นตอนในการสร้างใบสำคัญจ่าย


ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการทำใบสำคัญจ่าย ผู้ใช้งานจะต้องมีรายการที่ต้องชำระเงินก่อนเช่น ใบสั่งซื้อ ค่าใช้จ่าย

 1. คลิกเข้าสู่หัวข้อ ใบสำคัญจ่าย จากเมนู จ่าย แล้วทำการเลือกใบสำคัญจ่ายที่ต้องการ
 2. ใส่วันที่ที่ได้ทำการชำระเงินลงไปในใบสำคัญจ่าย
 3. ออกหัก ณ ที่จ่าย กรณีที่เป็นงานประเภทบริการ เพราะงานประเภทนี้จำเป็นจะต้องมีการออกใบหัก ณ ที่จ่าย ให้กับซัพพลายเออร์หรือผู้ขายเสมอ
 4. ทำการตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง กรณีที่มีการหักเงินจากใบลดหนี้ เงินมัดจำ ระบบจะทำการแสดงผล เลขที่เอกสารในใบลดหนี้ หรือใบสำคัญจ่ายที่ได้จ่ายเงินมัดจำไป
 5. ทำการเลือกช่องทางที่บริษัทใช้ในการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ หรือผู้ขายซึ่งมีอยู่ 3 ช่องทางคือ
  • การโอนเงิน โดยทางบริษัทจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารซัพพลายเออร์ หรือผู้ขาย
  • ชำระด้วยเช็ค ทางบริษัทจะออกเช็คธนาคารให้กับซัพพลายเออร์ หรือผู้ขาย โดยในส่วนนี้จะต้องทำการระบุรายละเอียดเช็ค เช่น เลขที่เช็ค ธนาคารที่ออกเช็ค วันที่ออกเช็ค ยอดที่รับชำระ
  • ชำระด้วยเงินสด ทางซัพพลายเออร์ หรือผู้ขายจะได้รับเงินจากบริษัทโดยตรง
 6. กรณีที่จ่ายเงินไม่ตรงกับในระบบ ให้กดที่ หมายเหตุ และเลือกเหตุผลที่ทำให้เกิดผลต่างเช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ส่วนต่างจากการชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน เป็นสลิปโอนเงิน หรือเช็คธนาคารหากมี
 7. ระบุข้อมูลลงในหัวข้อ ใบกำกับภาษี เพื่อใช้ยื่นภาษีซื้อ ผู้ใช้งานสามารถเลือกการ บันทึกภาษี ที่ต้องการได้
  • ยื่นภาษีในเดือนล่าสุด ระบบจะนำภาษีซื้อไปหักลบภาษีขายในเดือนล่าสุดที่ยังไม่ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
  • รอใช้สิทธิ เป็นรูปแบบภาษีซื้อที่สามารถนำมาใช้ภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด
  • อื่นๆ เช่นภาษีต้องห้าม หรือภาษีที่ขอคืนไม่ได้ (เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด)
 8. แนบไฟล์ใบกำกับภาษี เอกสารอื่นๆ หรือโน้ตที่ใช้ในบริษัท

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง