ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ใบกำกับภาษีอย่างย่อก็คือเอกสารสำคัญในอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับกิจการที่เป็น “กิจการค้าปลีก” ซึ่งเป็นการขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง หรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมากกิจการค้าปลีกหรือการให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก” คืออะไร

กิจการในระบบ VAT ที่มีลักษณะขายปลีก โดยเป็นการขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงในปริมาณที่เหมาะสม และนำไปใช้เองและไม่ขายต่ออีกทอดหนึ่ง เช่น กิจการร้านสะดวกซื้อ กิจการร้านขายยา กิจการแผงลอย และกิจการห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

กิจการในระบบ VAT ที่ให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก เช่น การให้บริการของภัตตาคาร กิจการโรงแรม กิจการซ่อมแซมทุกชนิด กิจการโรงภาพยนตร์ และกิจการสถานบริการน้ำมัน ฯลฯ

**หากผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเรียกร้องใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ จะต้องจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบพร้อมสำเนาใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง**

 

ความแตกต่างของใบกำกับภาษีอย่างย่อและใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 1. ไม่จำเป็นต้องแสดงชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการ
 2. ชื่อ ชนิด หรือประเภทสินค้าออกเป็นรหัสได้
 3.  ถ้าราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วต้องมีหมายเหตุว่าราคานั้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้อย่างชัดเจน
 4.  ภาษีซื้อที่ได้จากใบกำกับภาษีอย่างย่อจะนำไปหักกับภาษีขายไม่ได้
  การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  ลูกค้าประกอบกิจการที่อยู่ในระบบ VAT สามารถยื่นเอกสารและคำขอได้ที่สรรพากรพื้นที่ในเขตซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ และหากลูกค้ามีกิจการหลายสาขา
  ***จะต้องยื่นคำขอผ่านสรรพากรพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่ที่ลูกค้าตั้งอยู่**
  รายละเอียดการยื่นคำขอสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซด์ของกรมสรรพากรได้เลย

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง