สิทธิการเห็นเงินเดือนผู้บริหาร

เมื่อมีการเลือกลำดับขั้นที่ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ พนักงาน ที่ข้อมูลของพนักงานแต่ละท่าน

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสิทธิให้สามารถเห็น หรือไม่เห็นเงินเดือนของผู้บริหารได้

  1. เข้าเมนูตั้งค่า > สิทธิ์ผู้ใช้งาน
  2. เลือกบทบาทที่ต้องการ > แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึง
  3. สิทธิ์ในเมนูพนักงาน > เงินเดือน > กดปุ่มรูปฟันเฟือง
  4. อนุญาตให้เห็นเงินเดือนผู้บริหาร
    ถ้าทำการติกเครื่องหมายถูก จะเป็นการอนุญาตให้บทบาทนั้นเห็นเงินเดือนของผู้บริหาร ( ในเมนูเงินเดือน และ พนักงาน )
    ** การตั้งค่านี้ จะส่งผลที่เมนูเงินเดือน เมื่อมีการจ่ายเงินเดือนเท่านั้น ที่เมนูอื่นเช่น เมนูจ่าย เมนูบัญชี จะไม่มีผลกับการตั้งค่านี้ **

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง