รูปแบบรีพอร์ตต่างๆ

รูปแบบของรีพอร์ตหรือรายงานจะถูกแบ่งออกมาเป็น 5 หมวดใหญ่ๆ คือ

งบการเงิน คือส่วนที่รวมงบการเงินสำคัญที่ต้องใช้ในการตัดสินใจ

 • สุขภาพบริษัทซึ่งรีพอร์ตนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ยอดขาย กำไร เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และ เงินสดที่เหลือใช้ในกิจการ
 • งบดุล แสดงถึงสินทรัพย์บริษัท หนี้สิน และส่วนของทุน
 • งบกำไร(ขาดทุน ) แสดงถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรของกิจการ
 • งบกระแสเงินสด (เปิดให้บริการในเดือน มิ.ย. 61)

บัญชี – สำหรับพนักงานบัญชี ตรวจสอบข้อมูล

 • งบทดลอง
 • บัญชีแยกประเภท
 • สมุดรายวัน
 • กระทบยอดธนาคาร
 • สินทรัพย์
 • เจ้าหนี้
 • ลูกหนี้

พนักงาน – ดูภาพรวมการทำงานของพนักงาน ขาด ลา สาย

 • สรุปวันทำงาน
 • เข้า-ออกงาน

การขาย – แสดงถึงยอดขายในแต่ละเดือน

 • ยอดขาย
 • วิเคราะห์ลูกค้า (เปิดให้บริการในเดือน มิ.ย. 61)

สินค้า – รายงานสินค้า

 • สินค้าคงเหลือ แสดงถึงจำนวนของสินค้าที่เหลืออยู่ทั้งหมด หากมี Serial Number ก็จะแสดงรายละเอียดของ Serial Number นั้น ๆ หากสินค้าที่มีการจอง จะมีสัญลักษณ์ ดอกจันทร์ (*) ต่อท้าย
 • สินค้าขายดี (เปิดให้บริการในเดือน มิ.ย. 61)

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง