ภาษีและประกันสังคม

เป็นเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนทุกคนเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ภาษีถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม ภาษีทางตรงคือรูปแบบการเก็บภาษีจากการทำงานอย่างการค้าขาย งานบริการ ภาษีทางอ้อมคือรูปแบบการเก็บภาษีที่เก็บจากการซื้อสินค้า หรือบริการต่างๆ การหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจทุกคนควรให้ความสำคัญ

ขั้นตอนในการจ่ายภาษี ภงด.1/ภงด.3/ภงด.53


ภงด.1 คือแบบยื่น และนำส่ง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน หากผู้รับเงินได้คนใดยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องยื่นภาษี (ตามกฎหมายกำหนด) ก็ไม่จำเป็นต้องทำการยื่นและนำส่ง

ภงด. 3 คือแบบยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ของบุคคลธรรมดา และ ภงด.53 คือแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล ที่มีลักษณะเป็นการจ้างงานจากบุคคลภายนอก ให้เข้ามาช่วยงานหรือกิจกรรมภายในกิจการ (ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด)

  1. เข้าสู่เมนู บัญชี หัวข้อ ภาษีและประกันสังคม จากนั้นให้คลิกที่แท็บคำสั่ง ภงด.1/ภงด.3/ภงด.53 เพื่อดูรายการ หรือจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายภาษี
  2. ระบุ ยอดเงินที่จ่าย วันที่ที่ทำรายการ หลักฐานการชำระเงิน (เอกสารที่เกี่ยวข้อง) และคลิกที่คำสั่ง จ่ายเงิน (ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายภาษีให้คลิกไปที่แท็บคำสั่ง ตารางสรุป)

หมายเหตุ หากผู้ใช้งานต้องการยื่นภาษี หรือจัดทำเอกสารการยื่นภาษีผู้ใช้งานสามารถคลิกไปที่แท็บคำสั่ง แบบฟอร์มยื่นภาษี และทำการคลิกไปที่คำสั่ง ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่อยู่ด้านบนขวามือ จากนั้นทางระบบจะทำการสร้างไฟล์ pdf ขึ้นมา ผู้ใช้งานสามารถนำเอกสารไปปริ้น และทำการยื่นภาษีได้ทันที

ตัวอย่างเอกสารที่ได้รับเมื่อทำการดาวน์โหลด

ขั้นตอนในการจ่ายภาษี ภพ. 30


  1. เข้าสู่เมนู บัญชี หัวข้อ ภาษีและประกันสังคม จากนั้นให้คลิกที่แท็บคำสั่ง ภพ. 30 เพื่อดูรายการ หรือจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายภาษีที่ทางระบบจะแสดงรายการจ่ายออกมาในรูปแบบของ รายปี
  2. ให้ผู้ใช้งานคลิกที่คำสั่ง รายเดือน หรือเลือกคลิกที่ สถานะ ของรายการชำระภาษีก็ได้เช่นกัน
  3. หากผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบรายการข้อมูลต่างๆ ให้คลิกที่แท็บคำสั่ง ภาษีขาย ภาษีซื้อ ที่อยู่ด้านบนได้เลย
  4. ทำการระบุยอดเงินที่จ่าย ช่องทางรับเงิน วันที่ทำรายการ หลักฐานการชำระเงิน (เอกสารที่เกี่ยวข้อง) และคลิกที่คำสั่ง จ่ายเงิน

หมายเหตุ หากผู้ใช้งานต้องการยื่นภาษี หรือจัดทำเอกสารการยื่นภาษีผู้ใช้งานสามารถคลิกไปที่แท็บคำสั่ง แบบฟอร์มยื่นภาษี (ภ.พ.30) และทำการคลิกไปที่คำสั่ง ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่อยู่ด้านบนขวามือ จากนั้นทางระบบจะทำการสร้างไฟล์ pdf ขึ้นมา ผู้ใช้งานสามารถนำเอกสารไปปริ้น และทำการยื่นภาษีได้ทันที

ตัวอย่างเอกสารที่ได้รับเมื่อทำการดาวน์โหลด

ขั้นตอนในการจ่าย ประกันสังคม


  1. เข้าสู่เมนู บัญชี หัวข้อ ภาษีและประกันสังคม จากนั้นให้คลิกที่แท็บคำสั่ง ประกันสังคม เพื่อดูรายการ หรือจำนวนเงินที่จะต้องจ่าย
  2. ทำการระบุ ยอดเงินที่จ่าย ช่องทางการจ่ายเงิน วันที่ที่ทำรายการ หลักฐานการชำระเงิน (เอกสารที่เกี่ยวข้อง) และคลิกที่คำสั่ง จ่ายเงิน

หมายเหตุ หากผู้ใช้งานต้องการยื่นประกันสังคม หรือจัดทำเอกสารการยื่นประกันสังคม ผู้ใช้งานสามารถคลิกไปที่แท็บคำสั่ง แบบฟอร์มยื่นประกันสังคม และทำการคลิกไปที่คำสั่ง ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่อยู่ด้านบนขวามือ จากนั้นทางระบบจะทำการสร้างไฟล์ pdf ขึ้นมา ผู้ใช้งานสามารถนำเอกสารไปปริ้น และทำการยื่นประกันสังคมได้ทันที

ตัวอย่างเอกสารที่ได้รับเมื่อทำการดาวน์โหลด

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง