บันทึกบัญชี

บันทึกบัญชี คือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจ หรือร้านค้าอย่างละเอียดเพื่อเป็นข้อมูล หรือหลักฐานทางการเงิน ป้องกันการทุจริตหรือการสูญหายของสินทรัพย์ระหว่างดำเนินธุรกิจ และทำให้ทราบถึงช่วงเวลาสถานะทางการเงินของธุรกิจว่ามีกำไร หนี้สิน และส่วนของเจ้าของมากน้อยเพียงใด

ขั้นตอนในการแก้ไข/ปรับปรุงรายการบัญชี


  1. คลิกไปที่เลขรายการ หรือเลขเอกสารที่ต้องการทำการปรับปรุง ในเมนู บัญชี หัวข้อ บันทึกบัญชี
  2. ทำการเลือกประเภทของสมุดรายวัน ปรับเปลี่ยนยอดเดบิต เครดิต และกำหนดวันที่
  3. หากต้องการลบข้อมูล ก็สามารถคลิกเลือกไปที่ไอคอนรูปถังขยะด้านขวามือได้เลย
  4. เมื่อทำการแก้ไข ปรับปรุงรายการบัญชีที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร

 

 

หมายเหตุ ก่อนทำการแก้ไข/ปรับปรุงรายการบัญชีผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนการทำรายการต่างๆ มาแล้วไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อ ขาย จ่าย เนื่องจากระบบจะทำการดึงข้อมูลจากรายการเหล่านั้นมาในส่วนของรายการบัญชีโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนในการสร้างรายการบัญชี


  1. คลิกเลือกไปที่คำสั่ง + สร้างรายการ ที่อยู่ในเมนู บัญชี หัวข้อ บันทึกบัญชี
  2. ทำการเพิ่มรายการบัญชีที่ต้องการ โดยเริ่มจากการเลือกประเภทของสมุดรายวัน ปรับปรุงผังบัญชี ระบุยอดเดบิต เครดิต และทำการเพิ่มรายละเอียดของบัญชี
  3. เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้ทำการคลิกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทำการสร้างรายการบัญชีทั้งหมด

 

หมายเหตุ การสร้างรายการบัญชีจะถูกใช้งานในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างรายการบัญชี แต่บัญชีไม่ได้ผ่านการใช้งาน หรือถูกสร้างในรายการ ซื้อ ขาย จ่าย มาก่อน

 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง