กำหนดเงื่อนไขการคิดค่าเสื่อม

 

วิธีการกำหนดเงื่อนไขการคิดค่าเสื่อม

 1. เข้าเมนูบัญชี
   – สินทรัพย์
   – เลขที่สินทรัพย์ที่ต้องการคิดค่าเสื่อม

 2. กำหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา วันที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคา และอัตราค่าเสื่อม ที่อยู่ภายในหัวข้อ เงื่อนไขการคิดค่าเสื่อม

 3. หากมี เงื่อนไขพิเศษทางภาษี (สิทธิประโยชน์การหักค่าเสื่อมราคา ช่วยให้ SMEs หักค่าเสื่อมได้เร็วขึ้น) ก็ให้ทำการกำหนด วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา วันที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคา และอัตราค่าเสื่อม

 4. ในกรณีที่ได้ทำการขายสินทรัพย์ บริจาคสินทรัพย์ สินทรัพย์ใช้งานไม่ได้ สินทรัพย์สูญหาย ให้คลิกเลือกที่คำสั่ง ตัดจำหน่าย และให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียดที่จำเป็นตามหัวข้อการตัดจำหน่ายที่ได้เลือก

   

 5. เมื่อทำการแก้ไข/ปรับปรุงรายการค่าเสื่อมราคาเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดค่าเสื่อมราคาที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

  หมายเหตุ ค่าเสื่อมราคา คือค่าใช้จ่ายที่ถูกตัดออกมาจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกใช้งานภายในธุรกิจประจำงวดบัญชี ค่าเสื่อมราคามักถูกหักจากสินทรัพย์ที่มีราคาสูง สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน การตัดค่าเสื่อมราคาจะส่งผลให้งบกำไรขาดทุนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง