การใช้งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขั้นตอนที่ 1 : สร้างผังบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 : เปิดใช้งาน “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”และกรอกรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 3 : การเพิ่มรายการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการจ่ายเงินเดือน
ขั้นตอนที่ 4 : การอัพเดต การคำนวณยอดหักกองทุนใหม่
ขั้นตอนที่ 5 : การจ่ายเงิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ขั้นตอนที่ 6 . การแสดงรายการสะสมในเอกสาร 50 ทวิ

เมื่อผู้ใช้งานต้องการใช้งาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในโปรแกรม SMEMOVE ก่อนอื่นเลยผู้ใช้งานควรจะต้องทำการสร้างผังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากผังบัญชีในระบบที่เป็นค่าเริ่มต้น จะยังไม่มีผังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่หากกิจการของผู้ใช้งานมีผังบัญชีที่สามารถใช้งานกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้ว ผู้ใช้งานสามารถข้ามขั้นตอนการสร้างผังบัญชีนี้ได้เลยแต่หากกิจการยังไม่มีผังบัญชีที่เกี่ยวข้องผู้ใช้งานสามารถทำตามขั้นตอนการสร้างผังบัญชีได้เลยครับ

ขั้นตอนที่ 1 : สร้างผังบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 1. เข้าเมนูบัญชี > ผังบัญชี 2. สร้างผังบัญชี 3. เลือกหมวด หมู่ผังบัญชี และกำหนดชื่อผังบัญชี
  การกำหนดชื่อผังบัญชีในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละกิจการ

 

ขั้นตอนที่ 2 : เปิดใช้งาน “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” และกรอกรายละเอียด

 1. เข้าเมนูตั้งค่า > พนักงาน > กองทุนและสวัสดิการ 2. เลื่อนแถบสถานะ เพื่อเปิดใช้งาน 3. กรอกข้อมูลของกิจการ 4. กำหนดรูปแบบการหัก ของกองทุนและเชื่อมผังบัญชีที่ต้องการขั้นตอนที่ 3 : การเพิ่มรายการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการจ่ายเงินเดือน

เมื่อผู้ใช้งานทำการเปิดใช้งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เมนูตั้งค่าแล้ว ที่ข้อมูลของพนักงานจะแสดงหัวข้อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้มีการหักในอัตราที่กำหนดไว้ที่เมนูตั้งค่า หรือต้องการกำหนดเอง
หากพนักงานท่านใดที่ไม่ต้องการให้มีการหัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้ใช้งานสามารถเลือกเป็นกำหนดเอง
และเลือกหักในอัตรา 0% และหักไม่เกิน 0 บาทได้ 
** การเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในข้อมูลพนักงานสามารถทำได้ทั้ง พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว
และ พนักงานรายวัน  **
 

 1. เมื่อทำการจ่ายเงินเดือนพนักงาน รายการหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะแสดงในรายการหัก อัตโนมัติตามอัตราที่กำหนด 2. ระบบจะบันทึกบัญชีรายการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามที่มีการตั้งค่า 3. ในสลิปเงินเดือนพนักงานจะแสดงรายการสะสมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขั้นตอนที่ 4 : การอัพเดต การคำนวณยอดหักกองทุนใหม่

ในกรณีที่ผู้ใช้งานที่การจ่ายเงินเดือนพนักงานไปแล้ว แต่ในเอกสารการจ่ายเงินเดือนยังไม่มีการคำนวณยอดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
หรือการคำนวณเป็นยอดที่ยังไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถให้ระบบ คำนวณยอดให้ใหม่ในเอกสารการจ่ายเงินเดือน
โดยมีเงื่อนไขคือ
– ที่ข้อมูลพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องเป็น อ้างอิงตามตั้งค่า 
– เอกสารการจ่ายเงินเดือนจะต้องเป็นรออนุมัติ

 1. แก้ไขสถานะเอกสารการจ่ายเงินเดือนให้เป็นสถานะ “รออนุมัติ”  2. ทำการแก้ไขยอดที่ต้องการหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่ และ กดที่ตัวเลือกการคำนวณ
  ให้ระบบคำนวณยอดอัตโนมัติโดยเลือกได้ว่าจะเป็นยอดของนายจ้าง ลูกจ้าง หรือทั้งสอง
  จากนั้นกดบันทึก
 3. กลับเข้าที่เอกสารจ่ายเงินเดือน ยอดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติตามตั้งค่า จากนั้นสามารถทำการกดจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ 4. ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการจ่ายเงินเดือนไปแล้ว มาตั้งค่าให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทีหลัง
  ให้ผู้ใช้งานทำการยกเลิกเอกสารการจ่ายเงินเดือน และลบเอกสารก่อน
  จากนั้นทำการสร้างเอกสารใหม่ ระบบจะเพิ่มรายการหัก กองทุนสำรองเลี้ยงชัพให้

 

ขั้นตอนที่ 5 : การจ่ายเงิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อมีการจ่ายเงินเดือนพนักงานเรียบร้อย ทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะแสดงรายการสรุปให้

 1. เข้าที่เมนูบัญชี > ภาษีและประกันสังคม 


 2. เลือกกองทุนสำรอง 3. กดจ่ายเงินเมื่อผู้ใช้งานมีการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว 4. ระบบจะนำรายการบันทึกบัญชีค้างจ่ายออก

ขั้นตอนที่ 6 . การแสดงรายการสะสมในเอกสาร 50 ทวิ

เมื่อสิ้นปี หรือ มีการเลิกจ้างพนักงานและทำการออกเอกสาร ทวิ50 ให้กับพนักงาน ในเอกสารจะแสดงยอดเงินของกุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายไป

ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้มีสร้างฝังบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและมีการใช้งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรายการหักเงิน (แบบสะสม) อยู่ ท่านสามารถปรับตั้งค่าภายในระบบเพื่อใช้งานฟีเจอร์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ดังนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้ใช้งานเก่า
บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง