การแก้ไขเลขที่เอกสาร

เป็นขั้นตอนของการกรอกข้อมูลย้อนหลังจากปัจจุบัน ที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล การตกหล่นของข้อมูล หากจะเริ่มต้นสร้างเอกสารตามปกติเลขที่เอกสารก็จะถูกปรับไปตามระบบโดยอัตโนมัติ ดังนั้นในการกรอกข้อมูลเอกสารย้อนหลังจึงจำเป็นต้องทำการแก้ไขเลขที่เอกสาร

ขั้นตอนการแก้ไขเลขที่เอกสาร


  1. เข้าสู่เมนู ขาย เลือกไปที่หัวข้อ ใบเสนอราคา คลิกไปที่คำสั่ง + สร้างใบเสนอราคา
  2. ทำการกำหนดวันที่ของใบเสนอราคาให้เป็นวันที่ก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม SMEMOVE
  3. กรอกเลขที่เอกสารใบเสนอราคาที่คุณต้องการ พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ภายในเอกสารให้ครบถ้วน
  4. คลิกไปที่คำสั่ง บันทึก
  5. คลิกยกเลิกการอนุมัติเอกสาร
  6. ทำการแก้ไขวันที่ให้เป็นวันที่ที่คุณต้องการ
  7. เมื่อแก้ไขวันที่เสร็จให้คลิกไปที่คำสั่ง บันทึก อีกครั้งเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหน้านี้

หมายเหตุ หากคุณไม่ทำการกำหนดวันที่ของการออกเอกสารเป็นวันที่ก่อนใช้งานระบบ คุณจะไม่สามารถทำการแก้ไขเลขที่เอกสารได้ และการแก้ไขเลขที่เอกสารสามารถทำได้ทั้งในเอกสารใบเสนอราคา และใบสั่งซื้อด้วยวิธีการเดียวกัน

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง