ใบลดหนี้ขาย

ใบลดหนี้ หรือ Credit Note ใช้สำหรับการให้ส่วนลดกับลูกค้าในหลายๆ กรณีเช่น สินค้าเสียหายใช้งานไม่ได้ อุบัติเหตุระหว่างขนส่ง สินค้าไม่ครบจำนวน ฯลฯ หากมีการออกใบกำกับภาษีไปแล้ว ก็จะไม่สามารถยกเลิกรายการบันทึกได้ จึงจำเป็นจะต้องมีการออกใบลดหนี้ เพื่อลดราคาให้กับลูกค้า ส่วนใหญ่แล้วใบลดหนี้ขายจะใช้กับธุรกิจซื้อมาขายไป

ขั้นตอนในการสร้างใบลดหนี้


  1. คลิกเข้าไปที่เมนู ขาย ทำการเลือกที่หัวข้อ ใบลดหนี้ และคลิกเลือกที่คำสั่ง + สร้างใบลดหนี้
  2. ใส่หมายเลขของ ใบวางบิล ที่ต้องการลดหนี้ให้แก่ลูกค้า
  3. ระบุ เหตุผลการลดหนี้ ที่เกิดขึ้นและทำการเลือกรูปแบบ การรับเงินคืน ให้กับลูกค้า
    – เก็บไว้หักบิลอื่น ที่จะใช้ในกรณีที่มีการสั่งสินค้าในอนาคตซึ่งจะใช้ใบลดหนี้กับใบวางบิลอื่น – จ่ายคืนเป็นเงินสด/โอน ใช้ในกรณีที่มีการคืนเงินให้กับลูกค้าทันที
  4. หากเลือก รับคืนเป็นเงินสด/โอน ทางระบบจะให้ระบุยอดเงินชำระและวันที่ที่ทำรายการลงไป แต่ถ้าหากเลือก เก็บไว้หักบิลอื่น ระบบจะทำการสร้างใบลดหนี้เพื่อนำไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการในครั้งต่อไป (ผู้ใช้งานสามารถระบุได้ว่าจะรับ/ไม่รับสินค้าคืนในทั้งสองกรณี)
  5. เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนก็ให้ทำการคลิกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดหมายเหตุ ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูตัวอย่างของใบเสนอราคาและทำการดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF ที่สามารถเลือกได้ทั้ง ต้นฉบับ และสำเนา ส่ง Email พิมพ์เอกสาร เพียงคลิกที่ icon Download, Email, Print ที่อยู่ด้านขวาบนของหน้าแสดงตัวอย่าง

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง