สินทรัพย์

คือเงินหรือสิ่งของที่สามารถตีเป็นตัวเงินได้ (สิ่งของที่มีมูลค่าอาคาร ที่ดิน เครื่องใช้สำนักงาน) ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของธุรกิจ หรือบุคคลที่เป็นเจ้าของ ซึ่งอาจมาในรูปแบบที่มีตัวต้น หรือไม่มีตัวตนก็ได้ สินทรัพย์ส่วนใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาสั้นๆ และธุรกิจมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน

ขั้นตอนการสร้างสินทรัพย์จากการอัพโหลด


 1. คลิก + สร้างสินทรัพย์ เลือกรายการ อัปโหลดจาก Excel ที่อยู่ในเมนู บัญชี หัวข้อ สินทรัพย์
 2. เลือก ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ หลังจากนั้นให้เปิดไฟล์ Excel และเพิ่มข้อมูลสินทรัพย์ลงในไฟล์ที่ได้ทำการดาวน์โหลดไป
 3. หลังจากที่เพิ่มข้อมูลสินทรัพย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการอัปโหลดเอกสารเข้าระบบ โดยคลิกที่คำสั่ง อัปโหลด
 4. ตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ ที่กำลังจะเพิ่มเข้าไปในระบบ หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิกที่คำสั่ง อัปโหลดข้อมูลสินทรัพย์
 5. ระบบจะสร้างสินทรัพย์พร้อมคำนวณค่าเสื่อมจากวันที่ซื้อให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนในการตัดค่าเสื่อมราคา/ตรวจสอบรายการค่าเสื่อมราคา


 1. เข้าสู่เมนู บัญชี หัวข้อ สินทรัพย์ คลิกไปที่คำสั่ง + สร้างสินทรัพย์ และคลิกเลือกไปที่ ตัดค่าเสื่อม เพื่อทำการตัดค่าเสื่อมราคา/ตรวจสอบรายการค่าเสื่อมราคา
 2. ทำการเลือกวันที่ ที่จะทำการตัดค่าเสื่อม
 3. ตรวจสอบรายการที่ต้องการตัดค่าเสื่อม หากถูกต้องทั้งหมดให้คลิกเลือกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทำการตัดค่าเสื่อมทั้งหมด
 4. ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการคิดค่าเสื่อม ให้คลิกเลือกไปที่คำสั่ง ยกเลิกการคิดค่าเสื่อม ที่จะแสดงอยู่ด้านบนขวามือของหน้าแสดงรายการ และทำการระบุวันที่ย้อนหลังที่จะทำการยกเลิกค่าเสื่อม
 5. เมื่อทำการกำหนดวันที่ย้อนหลังที่ต้องการยกเลิกการคิดค่าเสื่อม ให้คลิกเลือกไปที่คำสั่ง บันทึก อีกครั้ง เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทำการยกเลิกการคิดค่าเสื่อมทั้งหมด

ขั้นตอนในการแก้ไข/ปรับปรุงรายการค่าเสื่อมราคา


 1. คลิกเข้าไปที่ เลขที่สินทรัพย์ ของรายการสินทรัพย์ที่ต้องการ ภายในเมนู บัญชี หัวข้อ สินทรัพย์
 2. ทำการกำหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา วันที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคา และอัตราค่าเสื่อม ที่อยู่ภายในหัวข้อ เงื่อนไขการคิดค่าเสื่อม
 3. หากมี เงื่อนไขพิเศษทางภาษี (สิทธิประโยชน์การหักค่าเสื่อมราคา ช่วยให้ SMEs หักค่าเสื่อมได้เร็วขึ้น) ก็ให้ทำการกำหนด วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา วันที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคา และอัตราค่าเสื่อม
 4. ในกรณีที่ได้ทำการขายสินทรัพย์ บริจาคสินทรัพย์ สินทรัพย์ใช้งานไม่ได้ สินทรัพย์สูญหาย ให้คลิกเลือกที่คำสั่ง ตัดจำหน่าย และให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียดที่จำเป็นตามหัวข้อการตัดจำหน่ายที่ได้เลือก
 5. เมื่อทำการแก้ไข/ปรับปรุงรายการค่าเสื่อมราคาเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดค่าเสื่อมราคาที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

  หมายเหตุ ค่าเสื่อมราคา คือค่าใช้จ่ายที่ถูกตัดออกมาจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกใช้งานภายในธุรกิจประจำงวดบัญชี ค่าเสื่อมราคามักถูกหักจากสินทรัพย์ที่มีราคาสูง สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน การตัดค่าเสื่อมราคาจะส่งผลให้งบกำไรขาดทุนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง