การกำหนดค่าอื่นของคลังสินค้า

 

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดค่า Lot ของสินค้า

 

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดคลังที่จะทำการขาย POS 
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดค่า Lot ของสินค้า • หากผู้ใช้งานทำการเปิดใช้งาน Lot สินค้า เมื่อทำการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง จะต้องทำการเลือก Lot ของสินค้าทุกครั้งที่ทำการโอนย้าย เพื่อทราบว่าสินค้า ที่ทำการโอนย้ายนั้น เป็นสินค้าที่เพิ่มเข้าสู่ระบบมาจากเอกสารใด

 1. ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนู ตั้งค่า > สินค้า 

 2. คลังสินค้า

 3. ที่คำว่า Lot ของสินค้า ให้เลือก เปิดใช้งาน


 4. การใช้งาน Lot สินค้า 
 • เมื่อผู้ใช้งานทำการออกเอกสารโอนย้ายสินค้า และทำการเลือกสินค้า ให้ผู้ใช้งานกดที่คำว่า Lot สินค้าใต้ชื่อสินค้า เพื่อทำการเลือก Lot ของสินค้าที่จะทำการส่ง


 • เลือก Lot ของสินค้าที่ทำการเพิ่มมาจากระบบ ว่าต้องการใช้สินค้าชิ้นไหนในการส่ง • เมื่อทำรายการส่งระบบจะบอกว่าสินค้าชิ้นนี้มากจาก Lot ไหน 

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดคลังที่จะทำการขาย POS

 • เป็นการกำหนดคลังที่จะใช้ในการขาย POS หากเราทำการเลือกคลังไหนไว้ที่เมนูตั้งค่า การขาย POS จะดึงสินค้ามาจากคลังนั้นเสมอ หากต้องการดึงสินค้าจากคลังอื่น มาทำการขาย POS ผู้ใช้งานจะต้องทำการเปลี่ยนคลังสินค้า ที่เมนูตั้งค่าใหม่ อีกครั้งนึง
 1.  เข้าไปที่เมนู ตั้งค่า > สินค้า 


 2. คลังสินค้า


 3. เลือกคลังสินค้า ที่จะทำการขายสินค้า


 4. วิธีใช้งานหลังจากกำหนดคลังสินค้า
  4.1 ทำการขาย POS

  4.2 เลือกสินค้าที่ต้องการขาย
  4.3 กดชำระเงิน


  4.4 ยืนยันการชำระเงิน

 5. ระบบจะทำการขายโดยนำสินค้าที่มาจากคลังสินค้าที่เราทำการเลือกไว้แล้วมาขายบทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง