กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้ใช้งานเก่า

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้ใช้เก่า

ส่วนที่ 1 : ตั้งค่าการใช้งานกองทุน
ส่วนที่ 2 : แก้ไขรายการเงินเดือนที่สร้างก่อนเปิดใช้งานกองทุน

 

ส่วนที่ 1 : ตั้งค่าการใช้งานกองทุน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้มีสร้างฝังบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและมีการใช้งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรายการหักเงิน (แบบสะสม) อยู่ ท่านสามารถปรับตั้งค่าภายในระบบเพื่อใช้งานฟีเจอร์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ดังนี้

 

  1. ลบรายการหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง ภายในตั้งค่า>>พนักงาน>>เงินเดือน ได้ที่ “Delete”
  2. ไปที่ตั้งค่า>>พนักงาน>>กองทุนและสวัสดิการ และ เปิดใช้งาน ฟีเจอร์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  3. เมื่อเปิดใช้งาน ฟีเจอร์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วท่านสามารถกรอกข้อมูลบริษัทกองทุนได้ ในส่วนของข้อมูลบริษัทกองทุน เมื่อมีการนำส่งเงินกองทุนระบบจะสร้างใบสำคัญจ่ายในนามของบริษัทที่ท่านกรอก
  4. ระบุอัตรา% การคำนวน และ ยอดหักสูงสุด
  5. เลือกผูกฝังบัญชีที่ท่านได้มีการสร้างหรือใช้งานอยู่ก่อนหน้านี้ โดยตัวเลือกเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผังค่าใช้จ่ายกองทุนสำหรับนายจ้าง(หมวด5)และ เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างนำส่ง สำหรับผังลูกหนี้กองทุนรอนำส่ง(หมวด2)
  6. หลังจากตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดูข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม ได้ที่  คู่มือการใช้งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ส่วนที่ 2 : แก้ไขรายการเงินเดือนที่สร้างก่อนเปิดใช้งานกองทุน

สำหรับเงินเดือนที่มีการสร้างและอนุมัติจ่ายไปแล้วรายการหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเดิม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจะไม่ขึ้นในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข ดังนี้

สำหรับการแก้ไขรายการหัก ภายในเงินเดือนที่สร้างก่อนหน้าเปิดใช้งาน

  • เมื่อท่านทำการเปิดใช้งานฟีเจอร์กองทุนแล้ว ท่านสามารถปิดสถานะรายการเงินเดือนที่ต้องการแก้ไข จากนั้นลบรายการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตัวเดิมออก 
  • และเลือกรายการหักชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

สำหรับการแก้ไขข้อมูลในภายเอกสารเงินเดือน และรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สร้างไว้ก่อนหน้า และเปลี่ยนมาใช้งานฟีเจอร์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายในระหว่างปี

ท่านจะต้องทำการเปลี่ยนรายการหัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายการเก่า ออกแล้วเลือกเป็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตัวใหม่ที่ระบบสร้างขึ้นให้ทั้งหมดตามรูปด้านบน จากนั้นทำการกดจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง ภายในเมนูภาษีและประกันสังคมย้อนหลังทุกเดือนภายในปีที่ต้องการแก้ไข 

และสุดท้าย ทำการยกเลิกรายการบันทึกบัญชีที่ได้มีการบันทึกด้วยตนเอง ในส่วนของ ตั้งค่าใช้จ่าย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้า เจ้าหนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง และรายการจ่ายชำระเจ้าหนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอนำส่ง ย้อนหลังของทุกเดือนภายในปีที่ต้องการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในข้อมูล

 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง