การนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขั้นตอนที่ 1 : สร้างผังบัญชี
ขั้นตอนที่ 2 : สร้างรายการหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ขั้นตอนที่ 3 : การเพิ่มรายการหักในเงินเดือน
ขั้นตอนที่ 4 : สร้างค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 5 : การทำจ่ายเงินสมทบ

ขั้นตอนที่ 1 : สร้างผังบัญชี

 1. คลิกที่เมนูบัญชี > ผังบัญชีคลิก 
 2. สร้างผังบัญชี
 3. คลิกขยายที่ผังบัญชี 2000-00 หนี้สิน และ 2300-00 หนี้สินอื่นๆ
 4. กรอกชื่อบัญชีเป็น ไทย : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย ENG : Accrued provident fund ส่วนรายการเลขที่บัญชีระบบจะกำหนดให้อัตโนมัติ
 5. กดบันทึก และเลื่อนปิดรายการ
 6. รีเฟรชหน้าระบบ 1 ครั้ง (กดF5)
 7. คลิก +สร้างผังบัญชี อีกครั้ง
 8. คลิกขยายที่ผังบัญชี 5000-00 ค่าใช้จ่าย ตามด้วย 5400-00 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ 5411-00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน-เงินเดือนและสวัสดิการ
 9. กรอกชื่อบัญชีเป็น ไทย : เงินสมสบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ENG : Provident Fund Contributions ส่วนรายการเลขที่บัญชีระบบจะกำหนดให้อัตโนมัติ
 10. กดบันทึก และเลื่อนปิดรายการ

ขั้นตอนที่ 2 : สร้างรายการหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 1. คลิกเข้าเมนูตั้งค่า > พนักงาน จากนั้นทำการเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด
 2. ในหัวข้อ ตัวเลือกรายการหักเงิน (แบบสะสม) ให้คลิก +เพิ่มรายการ
 3. เลือกบัญชีเชื่อมโยงเป็นผังบัญชี 2300-03 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย
 4. กดบันทึก

ขั้นตอนที่ 3 : การเพิ่มรายการหักในเงินเดือน

 1. คลิกเข้าเมนูพนักงาน > เงินเดือน
 2. คลิกที่ปุ่มจ่ายเงินเดือนเพื่อสร้างรายการเงินเดือน โดยสามารถรับชมคู่มือการสร้างเงินเดือนได้ที่นี่
 3. เมื่อสร้างรายการเงินเดือนแล้ว ให้คลิกเปิดเอกสารเงินเดือนสำหรับพนักงานที่ต้องการบันทึกรายการหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ รายการหัก คลิก+เพิ่มรายการ
 5. เลือกประเภทการหักเป็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถเพิ่มรายละเอียดได้เพิ่มเติม (ถ้ามี) กรณีต้องการให้ระบบสร้างรายการให้อัตโนมัติเป็นประจำทุกๆ เดือนสามารถรับชมวิธีการตั้งค่าได้ที่นี่
 6. ระบุการคำนวณเงินเป็น กำหนดเอง จากนั้นใส่จำนวนเงิน สามารถแนบไฟล์ได้ (ถ้ามี)
 7. ปรับสถานะเป็นอนุมัติ และกดบันทึก
 8. หลังจากเพิ่มรายการหักเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการกดบันทึกจ่ายเงินเดือนได้ตามปกติ โดยระบบจะทำการบันทึกบัญชีดังนี้ (สามารถตรวจสอบได้โดยคลิกเข้าที่เมนูบัญชี > บันทึกบัญชี)

 

ขั้นตอนที่ 4 : การสร้างค่าใช้จ่าย

 1. คลิกเข้าที่เมนูสินค้า > สินค้า
 2. คลิก +เพิ่มสินค้า > เพิ่มสินค้า
 3. กำหนดประเภทสินค้าให้เป็น ประเภทค่าใช้จ่าย
 4. ระบุชื่อประเภทค่าใช้จ่ายให้เป็น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ระบุ ราคาสำหรับค่าใช้จ่าย หรือหากยังไม่ทราบ สามารถกรอกราคาเป็นค่า 0 ไว้ก่อน
 6. ระบุบัญชีเชื่อมโยง โดยคลิกที่ปุ่ม กำหนดเอง จากนั้นเลือกผังบัญชีเป็นหมวด 5411-14 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. กดบันทึก และเลื่อนปิดรายการ
 8. ติ๊กเลือกรายการค่าใช้จ่ายก่อนหน้า จากนั้นเลือก สำเนา
 9. ทำการแก้ไขชื่อค่าใช้จ่าย เป็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย
 10. ทำการแก้ไขผังบัญชีเชื่อมโยงเป็น หมวด 2300-03 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย
 11. กดบันทึก และเลื่อนปิดรายการ

 

ขั้นตอนที่ 5 : การทำจ่ายเงินสมทบ

 1. คลิกที่เมนูจ่าย > ค่าใช้จ่าย
 2. คลิก+สร้างค่าใช้จ่าย > สร้างค่าใช้จ่าย
 3. ในหัวข้อ ประเภทค่าใช้จ่าย ส่วนของการเลือกผังบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย ให้เว้นว่างรายการไว้
 4. ตั้งค่า รูปแบบค่าใช้จ่ายให้เป็น บันทึกค่าใช้จ่ายเมื่อชำระเงิน
 5. ระบุข้อมูลซัพพลายเออร์ ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี และข้อมูลผู้ติดต่อ
 6. ส่วนของเงื่อนไขราคา หัวข้อ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เลือกเป็น ไม่มีภาษี
 7. ช่องรายการสินค้า
    a.รายการแรกให้ระบุเป็นชื่อค่าใช้จ่าย เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ จำนวนเงิน
    b.รายการที่สองให้ระบุเป็นชื่อค่าใช้จ่าย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย และจำนวนเงิน
 8. กดบันทึก
 9. จากนั้น คลิกปุ่มชำระเงิน ด้านบนขวามือ
 10. ระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู้หน้าต่างการสร้างเอกสารใบสำคัญจ่าย โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกช่องทางที่ต้องการจ่ายชำระ และกดบันทึกได้ตามปกติ
 11. ระบบจะทำการบันทึกบัญชีให้ดังนี้ (สามารถตรวจสอบได้โดยคลิกเข้าที่เมนูบัญชี > บันทึกบัญชี)


  เป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกรายการหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการบันทึกจ่ายเงินสมทบสำหรับบริษัท

 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง